• Campaver Ultime 3.0 Smart ECOControl®

         Campaver Ultime 3.0 Smart ECOControl®    

  •      SPOT-II

  •      Calidou Smart ECOControl®

     

Regulamin sklepu

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW
W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.alen.pl

Sklep internetowy www.alen.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Bursa” – Andrzej Popławski,

ul. Fryderyka Chopina 3, 81 – 407 Gdynia, NIP 5861819767, REGON 191386445;

kontakt: (58) 622-14-44, e-mail: sklep@alen.pl

zwane dalej „Sprzedającym”

 § 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w witrynie www.alen.pl. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Sklep internetowy www.alen.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych lub prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Strona sklepu internetowego www.alen.pl nie zawiera ofert, lecz jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 § 2 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Najpóźniej z chwilą przyjęcia zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego o łącznej cenie zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy w chwili potwierdzenia zamówienia nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia. 
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. W przypadku złożenia zamówienia w piątek po godz. 15, w sobotę oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zamówienie będzie rozpatrzone w najbliższym dniu roboczym.
5. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu drogą e-mailową lub telefonicznie. Długość czasu realizacji dostawy towaru uzgadniana jest indywidualnie z każdym Klientem, przy czym jeżeli zostanie wybrana forma płatności przelewem, realizacja zamówienia rozpocznie się z momentem wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu. Jeśli wybrany przez Klienta towar nie będzie aktualnie dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.
6. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu – telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres sklep@alen.pl - do momentu wystawienia faktury VAT. Zmiana zamówienia dokonana telefonicznie wymaga potwierdzenia poprzez pocztę elektroniczną na adres sklep@alen.pl
Nie można modyfikować zamówienia, które jest w trakcie realizacji lub gdy towar ze względu na swoje nietypowe właściwości został specjalnie sprowadzony na zamówienie Klienta.
7. W wypadku gdy dane podane przez Klienta nie są kompletne, przez co niemożliwe jest przystąpienie do prawidłowego wykonania usługi, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 § 3 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Po uprzednim uzgodnieniu terminu z obsługą sklepu istnieje również możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego.
3. Kupującego obciążają koszty dostawy towaru na wskazany przez Kupującego adres. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 § 4 Płatności

1. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.
2. Możliwe są następujące formy płatności, z zastrzeżeniem ust. 4:
a) przelewem – na konto sklepu Przedsiębiorstwo Handlowe Bursa, ul. Fryderyka Chopina 3, 81-407 Gdynia, BANK ZACHODNI WBK S.A. 08 1090 1102 0000 0001 0168 9812 , przy czy zgodnie z § 2 realizacja zamówienia rozpocznie się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunek sklepu;
b) za pobraniem – tylko dla kwoty zamówienia o wartości do 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100);
c) gotówką – w siedzibie sklepu (ul. Fryderyka Chopina 3, 81 - 407 Gdynia).
3. Zapłata przelewem powinna nastąpić w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Opóźnienie płatności przez Kupującego nie będzie rozumiane jako odstąpienie od zawartej umowy.
4. W przypadku towarów indywidualnie zamawianych dla Klienta, pobieramy zadatek w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez Kupującego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez Sprzedającego, zadatek zostanie zwrócony Kupującemu w podwójnej wysokości. W sytuacji, gdy umowa między Stronami dojdzie do skutku, zadatek podlega zaliczeniu na rzecz kwoty pozostałej Kupującemu do zapłacenia.
5. Wysyłkę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizujemy po uprzednim zaakceptowaniu przez Kupującego przedstawionej mu indywidualnej ceny, wyrażonej w walucie polskiej, obejmującej koszty związane z przesyłką poza granice kraju. Przystąpienie do realizacji takiego zamówienia może nastąpić tylko po zaksięgowaniu na koncie sklepu internetowego pełnej wysokości wpłaty, odpowiadającej w przeliczeniu na walutę polską indywidualnie ustalonej cenie. W przypadku realizacji takich zamówień nie jest dostępna opcja płatności „za pobraniem”.

 § 5 Odbiór towaru

1. Towar jest wysyłany pod adres podany przez Klienta.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi cechy uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzeń, oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnią się uszkodzenia, których nie można było stwierdzić w momencie odbioru, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego oraz przewoźnika.

 § 6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupu w celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Złożenie oświadczenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia objęcia przedmiotu umowy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Dla zachowania 14-to dniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu. Po tym czasie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
2. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Wzajemnie świadczenia Stron podlegają zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
4. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania etc.), chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść. Wraz z towarem prosimy również o zwrot faktury VAT.
8. Zapłacona przez Kupującego cena zostanie mu zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu, w jaki nastąpiła zapłata, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy lub dostarczeniu przez Kupującego dowodu jej odesłania.

 § 7 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu przedmiot umowy wolny od wad fizycznych lub prawnych. W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy ma wady Kupującemu służą uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi.
2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. Uprawnienia Kupującego i zobowiązania gwaranta określa każdorazowo karta gwarancyjna.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar należy odesłać Sprzedającemu na jego koszt, określając wykrytą niezgodność lub wadę towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Termin na powiadomienie Sprzedającego o niezgodności towaru z umową wynosi dwa miesiące od momentu wykrycia niezgodności lub wady. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4. Sprzedający ustosunkuje się do przedstawionych przez Kupującego żądań w terminie 14 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu przyjmuje się, że Sprzedający żądania Kupującego uznał za uzasadnione.

 § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia jest Sprzedający.
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zawartej między Kupującym a Sprzedającym umowy, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
3. Akceptacja niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych w celu wskazanym w ust. 2.

 § 9 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
2. Regulamin stanowią integralną część zawieranych w drodze złożenia zamówienia i jego przyjęcia umów sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Dla umów będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
- Podstawa prawna regulaminu:
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Załącznik nr 1 do regulaminu – przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko, adres Kupującego

 

 Przedsiębiorstwo Handlowe „Bursa” Andrzej Popławski,
ul. Fryderyka Chopina 3,
81 – 407 Gdynia,
NIP 5861819767,
REGON 191386445

 
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży

zawartej z PH „Bursa” Andrzej Popławski z siedziba w Gdyni

 Niniejszym oświadczam o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………..……

 Data odbioru rzeczy: ………………………………………..……………….

 

            ………………………………

         Podpis Kupującego

 

POUCZENIE

o prawie odstąpienia od umowy

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od każdej umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w tym niniejszej, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin na złożenie oświadczenie o odstąpieniu wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w drodze pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, będącego załącznikiem do regulaminu sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, macie Państwo obowiązek pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania etc.), chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl